Refund Policy

Trang web bán tài nguyên lập trình develop.com.vn áp dụng chính sách hoàn trả trong vòng 10 ngày kể từ ngày mua hàng. Để được hoàn trả, khách hàng cần gửi yêu cầu hoàn trả qua email hoặc liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng qua hotline.
Yêu cầu hoàn trả cần bao gồm các thông tin sau:
  • Số đơn hàng
  • Tên tài nguyên lập trình
  • Lý do yêu cầu hoàn trả
Nếu yêu cầu hoàn trả được chấp thuận, khách hàng sẽ nhận được tiền hoàn trả trong vòng 7 ngày làm việc.
Dưới đây là một số trường hợp không được hoàn trả:
  • Tài nguyên lập trình đã được sử dụng
  • Tài nguyên lập trình đã được cấp phép cho người khác
  • Tài nguyên lập trình đã được mua từ bên thứ ba
Đỉnh