Terms of Use

1. Giới thiệu

Trang web develop.com.vn cung cấp các tài nguyên lập trình cho người dùng. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng trang web này.
2. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, hình ảnh, mã, thiết kế, âm thanh, video và các tài liệu khác (gọi chung là “Nội dung”) đều thuộc sở hữu của develop.com.vn hoặc các bên thứ ba cung cấp Nội dung cho develop.com.vn. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải lên, tải xuống, truyền tải hoặc sử dụng Nội dung theo bất kỳ cách nào khác cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của develop.com.vn.
3. Sử dụng trang web

Bạn có thể sử dụng trang web này cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Bạn không được sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật, bất hợp pháp, lừa dối hoặc có hại. Bạn cũng không được sử dụng trang web này để xâm phạm quyền của bất kỳ người nào khác.
4. Chính sách bảo mật

Develop.com.vn tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật của chúng tôi giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi.
5. Thay đổi điều khoản sử dụng

Develop.com.vn có thể thay đổi các điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào. Bạn nên xem lại các điều khoản sử dụng này thường xuyên để biết những thay đổi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web này sau khi các điều khoản sử dụng đã được thay đổi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng đã thay đổi.
6. Bãi bỏ

Nếu develop.com.vn không thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo các điều khoản sử dụng này, điều đó không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc biện pháp khắc phục đó.
7. Luật áp dụng

Các điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam.
8. Toàn bộ thỏa thuận

Các điều khoản sử dụng này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và develop.com.vn liên quan đến việc sử dụng trang web này và thay thế tất cả các thỏa thuận, trao đổi và tuyên bố trước đó giữa bạn và develop.com.vn liên quan đến trang web này. 
Đỉnh